โรงพยาบาลนครปฐม

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย ครุัภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ

ไฟล์แนบเอกสารข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0032/87/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ไฟล์แนบอกสารข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0032/88/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ไฟล์แนบเอกสารข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0032/89/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ไฟล์แนบเอกสารข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0032/90/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

 ไฟล์แนบเอกสารข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0032/91/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0032/87/2563 ลงวันที่  20 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0032/88/2563 ลงวันที่  20 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0032/89/2563 ลงวันที่  20 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0032/90/2563 ลงวันที่  20 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0032/91/2563 ลงวันที่  20 พฤษภาคม 2563

 

 

 

banmenu

menulogindrug

ITA รพ.นครปฐม

จัดซื้อจัดจ้างและราคากลางยา

menujob
menumoney

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates