โรงพยาบาลนครปฐม

ข้าวสวย

ข้าวสวย

คุณค่าทางโภชนาการ

         

รายการ

ปริมาณ

พลังงาน

คาร์โบไฮเดรท

โปรตีน

ไขมัน

กิโลแคลอรี่

กรัม

กรัม

กรัม

ข้าวสวย

130  กรัม

160

36

4

0

 

  แหล่งที่มาวัตถุดิบ   :  ข้าวหอมมะลิสุรินทร์  จ.สุรินทร์

 

QR Code

 

menuphoto
linenew
banmenu

menulogindrug

จัดซื้อจัดจ้างและราคากลางยา

menujob
Free business joomla templates