ประกาศแก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มีแคลซิโทนิน (Calcitonin) เป็นส่วนประกอบ

                        ด้วยปรากฏหลักฐานทางวิชาการว่า การใช้ยาแคลซิโทนิน (Calcitonin) ในการรักษาภาวะกระดูกพรุน ซึ่งต้องใช้เวลานานในการรักษา มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้ จึงสมควรยกเลิกข้อบ่งใช้ดังกล่าวและกำหนดให้แจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและเอกสารกำกับยา เพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้ยา

กระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งที่ 1113/2557 ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2557 เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มีแคลซิโทนิน (Calcitonin) เป็นส่วนประกอบ โดย

1.ให้ตัดข้อบ่งใช้ในการรักษาภาวะกระดูกพรุนในทะเบียนตำรับยาที่มี แคลซิโทนิน (Calcitonin) เป็นส่วนประกอบทุกรูปแบบ

2.ให้ทะเบียนตำรับยาที่มีแคลซิโทนิน(Calcitonin) เป็นส่วนประกอบ ชนิดพ่นจมูก แสดงข้อความคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับยาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน

              ทั้งนี้ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาและผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งมีทะเบียนตำรับยาที่มีแคลซิโทนิน เป็นส่วนประกอบแก้ไขทะเบียนตำรับยาให้เป็นไปตามคำสั่งข้างต้น ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่คำสั่งนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

อ้างอิงจาก:  http://drug.fda.moph.go.th

ITA รพ.นครปฐม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates