การบริหารยา phenytoin injection

Dilantin®Injection

(Phenytoin Sodium 250 mg in 5 ml vial)

การเก็บรักษา ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง 15-30 องศาเซลเซียส ห้ามแช่แข็ง

การเตรียม/ผสมยา

-         เจือจางใน NSS 50-100 ml (ห้ามเจือจางใน D5W จะตกตะกอน) ให้มีความเข้มข้น 1-10 mg/ml ควรใช้ทันทีหลังผสม ไม่เก็บในตู้เย็น จะตกตะกอน (ควรใช้ภายใน 4 ชั่วโมง)

-         กรณีใช้เป็น IV piggyback (IVPB) ควรใช้เครื่องกรอง In line 0.22-5 micron filter เนื่องจากมีการตกตะกอนสูง

การบริหารยา

-         ให้ IV push หรือ IV infusion ช้าๆ (ถ้าให้เร็วมักเกิด hypotension) อัตราเร็วไม่เกิน 50 mg/ min (หากผู้ป่วยสูงอายุหรือมีภาวะโรคหัวใจ ไม่ควรเกิน 20mg/min) เด็ก ไม่เกิน 1-3 mg/kg/min

-         ให้ทางหลอดเลือดดำใหญ่ หลีกเลี่ยงการฉีดบริเวณหลอดเลือดเล็กๆ (small vein)

-         ก่อนและหลังให้ยาฉีด ควรฉีดน้ำเกลือผ่าน needle หรือ IV catheter เดียวกัน เพื่อลดการระคายเคืองหลอดเลือด

ข้อควรระวัง

-         เนื่องจาก phenytoin ในเลือดจับกับโปรตีน (albumin) สูง (90-95%) ดังนั้นโรค / ภาวะที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง serum albumin จะมีผลต่อระดับยา phenytoin

-         โรค / ภาวะที่ลด serum albumin ได้แก่ burns, hepatic cirrhosis, nephrotic syndrome, pregnancy, cystic fibrosis

-         โรค / ภาวะที่ทำให้ยาจับกับ albumin ได้ลดลง ทำให้เกิด renal failure, jaundice (severe)

-         Phenytoin IV เป็นยา vesicant (ยารั่วออกนอกหลอดเลือดและเกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อ ทำให้เนื้อตายได้)  

อาการไม่พึงประสงค์

-         อาการไม่พึงประสงค์จากการให้ยา IV : hypotension, bradycardia, cardiac arrhythmia, venous irritation, pain, thrombophlebitis, cardiovascular collapse (เฉพาะ rapid IV)

การติดตามผลการใช้ยา

-         ติดตาม vital sign ( BP, HR ) หลังให้ยาทุก 15 นาที เป็นเวลา 1 ชั่วโมง serum Phenytoin level (therapeutic range ; 10-20 mcg/ml)

Reference : Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook with international trade name index. 20th edition. United States: Lexicomp; 2011-2012.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates