ข้อควรระวังในการบริหารVitamin Kทางหลอดเลือด

Vitamin K หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Phytonadione, Phytomenadione รูปแบบเป็น solution for injection สามารถบริหารยาได้ทั้งทาง direct IV และ IV infusion สารน้ำที่ใช้เจือจางได้แก่ NSS, D5W หรือD5S หลักการบริหารยาทางหลอดเลือดดำแบบ IV infusion ควรให้ยาช้าๆ rate ≤ 1mg/min เนื่องจากการบริหารยาด้วยอัตราที่เร็วเกินไปอาจทำให้เกิด anaphylactoid reaction ได้ ซึ่งอาการที่แสดงมีดังนี้ ผื่นแดง, คัน, ความดันต่ำ, หลอดลมหดตัว, หายใจไม่ออก เป็นต้น

ที่มา: 

1. Lacy LL, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook international. 20th ed. Ohio: Lexi-comp; 2011-2012.

2. Trissel LA. Handbook on Injectable Drugs. 15th ed. American Society of Health–System Pharmacist. 2009.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates