ยา Eperisone กับกลุ่มอาการ Anaphylactic reaction

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยคณะทำงานประเมินสัญญาณอันตรายจากการใช้ยาด้านคลินิก ได้ประเมินข้อมูลรายงานอาการไม่พึงประสงค์ ซึ่งได้รับรายงานจากเครือข่ายทั่วประเทศแล้วพบสัญญาณความเสี่ยง (signal) ของยา eperisone ซึ่งเป็นยาคลายกล้ามเนื้อกับการเกิดกลุ่มอาการ anaphylactic reaction เช่น อาการ anaphylactic shock, anaphylactoid reaction เป็นต้น
                  ตั้งแต่ปี 2528 ถึงเดือนกรกฎาคม 2556 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของยา eperisone จากทั่วประเทศ จำนวน 370 ฉบับ 809 อาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2556) เป็นชนิดร้ายแรง 46 ฉบับ ไม่ร้ายแรง 322 ฉบับ และไม่ระบุ 2 ฉบับ โดยพบรายงานกลุ่มอาการ anaphylactic reaction ที่สำคัญ เช่น urticaria (33 อาการ) dyspnoea (23 อาการ) angioedema (17 อาการ) anaphylactic shock (5 อาการ) bronchospasm และ anaphylactic reaction (อย่างละ 1อาการ) การเกิด anaphylactic reaction ดังกล่าว ตรวจพบในฐานข้อมูลขององค์การอนามัยโลก และของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้วย ตั้งแต่ปี 2528 ถึงเดือนกรกฎาคม 2556 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของยา eperisone จากทั่วประเทศ จำนวน 370 ฉบับ 809 อาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2556) เป็นชนิดร้ายแรง 46 ฉบับ ไม่ร้ายแรง 322 ฉบับ และไม่ระบุ 2 ฉบับ โดยพบรายงานกลุ่มอาการ anaphylactic reaction ที่สำคัญ เช่น urticaria (33 อาการ) dyspnoea (23 อาการ) angioedema (17 อาการ) anaphylactic shock (5 อาการ) bronchospasm และ anaphylactic reaction (อย่างละ 1อาการ) การเกิด anaphylactic reaction ดังกล่าว ตรวจพบในฐานข้อมูลขององค์การอนามัยโลก และของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้วย
ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างขอความร่วมมือให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของยา eperisone แก้ไขเอกสารกำกับยาให้มีคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น
                  ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอความร่วมมือบุคลากรทางการแพทย์ให้ใช้ยาดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง และหากพบอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังจากการใช้ขอได้โปรดแจ้งไปยังศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates