drug

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
521 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Simvastatin 20 mg tablet จัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 733
522 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Risperidone 2 mg tablet จัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 734
523 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 4 รายการ (Antibiotic) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลนครปฐม เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 773
524 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Epoetin alfa 4,000 iu injection ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 746
525 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ จัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรม โดยวิธีกรณีพิเศษ (A5803056) เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 1244
526 ประก่าศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Losartan potassium 100 mg tablet ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 730
527 ประกาศราคากลางยา Azithromycin 250 mg cap., Bisacodyl 5 mg tab., Dextromethorphan 15 mg tab. และ Sertraline 50 mg tab.จัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 1021
528 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 4 รายการ (ยามะเร็ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลนครปฐม เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 700
529 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Finasteride 5 mg tablet ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 600
530 ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย อาภัสนี ตะเพียนทอง 639

Page 53 of 62

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates