ปรกาศราคากลางยา cilastatin 500 mg + imipenem 500 mg powder for solution for infusion [15112560]

      ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม มีความประสงค์จะซื้อยา cilastatin 500 mg + imipenem 500 mg powder for solution for infusion ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 600 vial วงเงินรวมทั้งสิ้น 166,920.00 บาท ตามพระราชบัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) (ข) (ค) (จ) (ฉ) (ซ) และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 78, 79, 80 และ 81 เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครปฐม และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง โรงพยาบาลนครปฐม จึงขอประกาศราคากลางยา ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

      ประกาศราคากลางยา cilastatin 500 mg + imipenem 500 mg powder for solution for infusion ดาวน์โหลด

ITA รพ.นครปฐม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates