ประกาศราคากลางยา Recombinant antihemophilic factor VIII 500 iu powder for solution for infusion [13112560]

     ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม มีความประสงค์จะซื้อยา Recombinant antihemophilic factor VIII 500 iu powder for solution for infusion ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 80 vial วงเงินรวมทั้งสิ้น 477,648.00 บาท ตามพระราชบัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) (ข) (ค) (จ) (ฉ) (ซ) และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 78, 79, 80 และ 81 เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครปฐม และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง โรงพยาบาลนครปฐม จึงขอประกาศราคากลางยา ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

      ประกาศราคากลางยา Recombinant antihemophilic factor VIII 500 iu powder for solution for infusion ดาวน์โหลด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates