ประกาศราคากลางยา Adenosine 6 mg/2 mL solution for injection, 2 mL

      ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม มีความประสงค์จะซื้อยา Adenosine 6 mg/2 mL solution for injection, 2 mL ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 840 vial วงเงินรวมทั้งสิ้น 368,208.40 บาท ตามพระราชบัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ก) (ข) (ค) (จ) (ฉ) (ช) และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 78, 79, 80 และ 81 เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครปฐม และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง โรงพยาบาลนครปฐม จึงขอประกาศราคากลางยา ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

      ประกาศราคากลางยา Adenosine 6 mg/2 mL solution for injection, 2 mL Download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates