ประกาศราคากลางยา isophane insulin 100 iu/1 mL suspension for injection, 3 mL cartridge [22102560]

      ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม มีความประสงค์จะซื้อยา  isophane insulin 100 iu/1 mL suspension for injection, 3 mL cartridge ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1,700 cartridge งเงินรวมทั้งสิ้น 132,787.00 บาท ตามพระราชบัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ก) (ข) (ค) (จ) (ฉ) (ช) และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 78, 79, 80 และ 81 เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครปฐม และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง โรงพยาบาลนครปฐม จึงขอประกาศราคากลางยา ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

      ประกาศราคากลางยา isophane insulin 100 iu/1 mL suspension for injection, 3 mL cartridge Download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates