ประกาศราคากลางยา iron sucrose 100 mg/5 mL solution for injection, 5 mL [22102560]

     ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม มีความประสงค์จะซื้อยา iron sucrose 100 mg/5 mL solution for injection, 5 mL ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 500 ampule วงเงินรวมทั้งสิ้น 192,600.00 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ก) (ข) (ค) (จ) (ฉ) (ช) และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 78, 79, 80 และ 81 เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครปฐม และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง โรงพยาบาลนครปฐม จึงขอประกาศราคากลางยา ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

      ประกาศราคากลางยา iron sucrose 100 mg/5 mL solution for injection, 5 mL Download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates