ประกาศราคากลางยา Aflibercept 40 mg/1 mL solution for injection, 278 mcL [11102560]

     ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม มีความประสงค์จะซื้อ Aflibercept 40 mg/1 mL solution for injection, 278 mcL จำนวน 10 vial วงเงินรวมทั้งสิ้น 450,470.00 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ก) (ข) (ค) (จ) (ฉ) (ช) และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 78, 79, 80 และ 81 เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครปฐม และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง โรงพยาบาลนครปฐม จึงขอประกาศราคากลางยา ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

      ประกาศราคากลางยา Aflibercept 40 mg/1 mL solution for injection, 278 mcL Download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates