ประกาศราคากลางยา Folinic acid 300 mg/30 mL solution for injection, 30 mL vial (11102560)

      ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม มีความประสงค์จะซื้อ Folinic acid 300 mg/30 mL solution for injection, 30 mL vial จำนวน 360 vial วงเงินรวมทั้งสิ้น 172,800.00 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ก) (ข) (ค) (จ) (ฉ) (ช) และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 78, 79, 80 และ 81 เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครปฐม และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง โรงพยาบาลนครปฐม จึงขอประกาศราคากลางยา ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

      ประกาศราคากลาง Folinic acid 300 mg/30 mL solution for injection, 30 mL vial download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates