ประกาศราคากลางยา rituximab 100 mg/10 mL concentrate for solution for infusion, 10 mL [09102560]

      ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม มีความประสงค์จะซื้อยา rituximab 100 mg/10 mL concentrate for solution for infusion, 10 mL จำนวน 20 vial วงเงินรวมทั้งสิ้น 312,611.12 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ก) (ข) (ค) (จ) (ฉ) (ช) และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 78, 79, 80 และ 81 เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครปฐม และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง โรงพยาบาลนครปฐม จึงขอประกาศราคากลางยา ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

      ประกาศราคากลางยา rituximab 100 mg/10 mL concentrate for solution for infusion, 10 mL Download

Free business joomla templates