ประกาศราคากลางยา Levetiracetam 100 mg/1 mL concentrate for solution for infusion, 5 mL vial [AO6009005]

      ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม มีความประสงค์จะซื้อยา Levetiracetam 100 mg/1 mL concentrate for solution for infusion, 5 mL vial จำนวน 800 vial วงเงินรวมทั้งสิ้น 385,200.00 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ก) (ข) (ค) (จ) (ฉ) (ช) และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 78, 79, 80 และ 81 เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครปฐม และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง โรงพยาบาลนครปฐม จึงขอประกาศราคากลางยา ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

      ประกาศราคากลางยา Levetiracetam 100 mg/1 mL concentrate for solution for infusion, 5 mL vial Download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates