ประกาศราคากลางยา Doripenem 500 mg powder for solution for infusion [BO600804ว]

      ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม มีความประสงค์จะซื้อยา Doripenem 500 mg powder for solution for infusion จำนวน 400 vial วงเงินรวมทั้งสิ้น 439,128.00 บาท ด้วยวิธีตกลงราคา ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครปฐม และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ โรงพยาบาลนครปฐม จึงขอประกาศราคากลางยา ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

      ประกาศราคากลางยา Doripenem 500 mg powder for solution for infusion ดาวน์โหลด