ประกาศราคากลางยา Clindamycin 900 mg/6 mL solution for injection/infusion, 6 mL ampoule [AO600808ว]

      ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม มีความประสงค์จะซื้อยา Clindamycin 900 mg/6 mL solution for injection/infusion, 6 mL ampoule จำนวน 800 ampule วงเงินรวมทั้งสิ้น 302,168.00 บาท ด้วยวิธีตกลงราคา ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครปฐม และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ โรงพยาบาลนครปฐม จึงขอประกาศราคากลางยา ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

      ประกาศราคากลางยา Clindamycin 900 mg/6 mL solution for injection/infusion, 6 mL ampoule ดาวน์โหลด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates