ประกาศราคากลางยา Levetiracetam 500 mg film-coated tablet [AO600805ว]

      ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม มีความประสงค์จะซื้อยา Levetiracetam 500 mg film-coated tablet จำนวน 13,200 tablet วงเงินรวมทั้งสิ้น  466,092.00 บาท ด้วยวิธีตกลงราคา ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครปฐม และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ โรงพยาบาลนครปฐม จึงขอประกาศราคากลางยา ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

      ประกาศราคากลางยา Levetiracetam 500 mg film-coated tablet ดาวน์โหลด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates