ประกาศราคากลางยา Phenytoin sodium 250 mg/5 mL solution for injection/infusion, 5 mL vial [AO600705ว]

     ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม มีความประสงค์จะซื้อยา Phenytoin sodium 250 mg/5 mL solution for injection/infusion, 5 mL vial จำนวน 500 vial วงเงินรวมทั้งสิ้น 158,895.00 บาท ด้วยวิธีตกลงราคา ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครปฐม และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ โรงพยาบาลนครปฐม จึงขอประกาศราคากลางยา ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

      ประกาศราคากลางยา Phenytoin sodium 250 mg/5 mL solution for injection/infusion, 5 mL vial ดาวน์โหลด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates