ประกาศราคากลางยา Human serum albumin 5 g/100 mL solution for infusion, 250 mL [BO600701ว]

     ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม มีความประสงค์จะซื้อยา Human serum albumin 5 g/100 mL solution for infusion, 250 mL จำนวน 105 bottle วงเงินรวมทั้งสิ้น 168,525.00 บาท ด้วยวิธีตกลงราคา ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครปฐม และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ โรงพยาบาลนครปฐม จึงขอประกาศราคากลางยา ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

      ประกาศราคากลางยา Human serum albumin 5 g/100 mL solution for infusion, 250 mL Download

Free business joomla templates