ประกาศราคากลางยา Epoetin alfa 5000 iu/0.5 mL solution for injection, 0.5 mL prefilled syringe [AO600615ว]

      ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม มีความประสงค์จะซื้อยา Epoetin alfa 5000 iu/0.5 mL solution for injection, 0.5 mL prefilled syringe จำนวน 200 syringe วงเงินรวมทั้งสิ้น  284,620.00 บาท ด้วยวิธีตกลงราคา ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครปฐม และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ โรงพยาบาลนครปฐม จึงขอประกาศราคากลางยา ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

      ประกาศราคากลางยา Epoetin alfa 5000 iu/0.5 mL solution for injection, 0.5 mL prefilled syringe Download

Free business joomla templates