ประกาศราคากลางยา Memantine 10 mg/1 mL oral solution, 50 mL bottle [BO600606ว]

     ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม มีความประสงค์จะซื้อยา Memantine 10 mg/1 mL oral solution, 50 mL bottle จำนวน 40 ขวด วงเงินรวมทั้งสิ้น 157,718.00 บาท ด้วยวิธีตกลงราคา ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครปฐม และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ โรงพยาบาลนครปฐม จึงขอประกาศราคากลางยา ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

     ประกาศราคากลางยา Memantine 10 mg/1 mL oral solution, 50 mL bottle Download

Free business joomla templates