ประกาศราคากลางยา Dorzolamide 2 g/100 mL + timolol 500 mg/100 mL eye drops, solution, 5 mL bottle [BO600605ว]

     ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม มีความประสงค์จะซื้อยา Dorzolamide 2 g/100 mL + timolol 500 mg/100 mL eye drops, solution, 5 mL bottle จำนวน 400 ขวด วงเงินรวมทั้งสิ้น 214,000.00 บาท ด้วยวิธีตกลงราคา ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครปฐม และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ โรงพยาบาลนครปฐม จึงขอประกาศราคากลางยา ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

     ประกาศราคากลางยา Dorzolamide 2 g/100 mL + timolol 500 mg/100 mL eye drops, solution, 5 mL bottle Download

Free business joomla templates