ประกาศราคากลางยา Fluticasone 250 mcg/1 dose + salmeterol 50 mcg/1 dose inhalation powder, 60 dose inhalation [AO600607ว]

     ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม มีความประสงค์จะซื้อยา Fluticasone 250 mcg/1 dose + salmeterol 50 mcg/1 dose inhalation powder, 60 dose inhalation จำนวน 744 หน่วย วงเงินรวมทั้งสิ้น 366,196.80 บาท ด้วยวิธีตกลงราคา ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครปฐม และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ โรงพยาบาลนครปฐม จึงขอประกาศราคากลางยา ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

     ประกาศราคากลางยา Fluticasone 250 mcg/1 dose + salmeterol 50 mcg/1 dose inhalation powder, 60 dose inhalation Download

Free business joomla templates