ประกาศราคากลางยา Enoxaparin sodium 60 mg/0.6 mL solution for injection, 0.6 mL prefilled syringe [AO600605ว]

     ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม มีความประสงค์จะซื้อยา Enoxaparin sodium 60 mg/0.6 mL solution for injection, 0.6 mL prefilled syringe จำนวน 1,280 syringe วงเงินรวมทั้งสิ้น 309,529.60 บาท ด้วยวิธีตกลงราคา ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครปฐม และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ โรงพยาบาลนครปฐม จึงขอประกาศราคากลางยา ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

     ประกาศราคากลางยา Enoxaparin sodium 60 mg/0.6 mL solution for injection, 0.6 mL prefilled syringe Download

Free business joomla templates