ประกาศราคากลางยา OliClinomel N4-550E emulsion for infusion, 2 L bag [AO600606ว]

     ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม มีความประสงค์จะซื้อยา OliClinomel N4-550E emulsion for infusion, 2 L bag จำนวน 96 Bag วงเงินรวมทั้งสิ้น 164,352.00 บาท ด้วยวิธีตกลงราคา ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครปฐม และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ โรงพยาบาลนครปฐม จึงขอประกาศราคากลางยา ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

     ประกาศราคากลางยา OliClinomel N4-550E emulsion for infusion, 2 L bag Download

Free business joomla templates