ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2559

(สำเนา)

ประกาศโรงพยาบาลนครปฐม

เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ครั้งที่  3/๒๕๕9

---------------------------------

          ด้วย  โรงพยาบาลนครปฐม  ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  ประเภทเงินบำรุง  ดังนี้

๑.  ตำแหน่งที่รับสมัคร

 1. ตำแหน่งพนักงานเปล                       ในอัตราค่าจ้างเดือนละ    ๖,๙๐๕      บาท
 2. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก                ในอัตราค่าจ้างเดือนละ    ๖,๙๐๕      บาท
 3. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร          ในอัตราค่าจ้างเดือนละ    ๖,๙๐๕      บาท
 4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้           ในอัตราค่าจ้างเดือนละ    ๖,๙๐๕      บาท
 5. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้           ในอัตราค่าจ้างเดือนละ    ๖,๙๐๕      บาท
 6. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา            ในอัตราค่าจ้างเดือนละ    ๖,๙๐๕      บาท
 7. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล                     ในอัตราค่าจ้างเดือนละ    8,300      บาท
 8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     ในอัตราค่าจ้างเดือนละ    8,596      บาท
 9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข           ในอัตราค่าจ้างเดือนละ    9,535      บาท

(ผู้ช่วยเวชกิจฉุกเฉิน)

(เวชกิจฉุกเฉิน)

คุณสมบัติทั่วไป

                   ๑.  มีสัญชาติไทย

                   ๒.  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

                   ๓.  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

                   ๔.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน  แพทย์ประจำตำบล  สารวัตรกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

                   ๕.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือน

                   ๖.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

                   ๗.  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น

                   ๘.  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

                   ๙.  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                   ๑๐.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                   ๑๑.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

                   ๑๒.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                  

2

                   ๑๓. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น

๑๔. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือเลิกจ้าง เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น

๑๕. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

๑๖. ไม่เป็นผู้เคยเกี่ยวข้องกับสารเสพติดให้โทษ

         ๓.   คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

               ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง   ดังนี้

      ๓.1  ตำแหน่งพนักงานเปล

   ๑.  ได้รับประกาศนียบัตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๖) 

   ๒.  เพศชาย,หญิง

   ๓.  อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๓๕  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

   ๔.  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

   ๕.  ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร  หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ ๓

๓.๒  ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

   ๑.  ได้รับประกาศนียบัตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๖) 

   ๒.  เพศหญิง

   ๓.  อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๓๕  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

   ๔.  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

๓.๓  ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

   ๑.  ได้รับประกาศนียบัตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๖) 

   ๒.  เพศชาย,หญิง

   ๓.  อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๓๕  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

   ๔.  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

   ๕.  สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร  หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ ๓

      ๓.๔  ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

   ๑.  ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๓)

   ๒.  เพศชาย,หญิง

   ๓.  อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๔๐  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

   ๔.  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

   ๕. สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร  หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.)  ชั้นปีที่  ๓

3

๓.๕   ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  (ผู้ช่วยเวชกิจฉุกเฉิน)

   ๑.  ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๖)

   ๒.  เพศชาย

   ๓.  อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๓๕  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  

   ๔.  สามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน  ณ  จุดเกิดเหตุได้ทั้งผลัดเช้า  บ่าย

และดึก

   ๕.  ผู้ที่ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาแล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   ๖.  ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร  หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ ๓

๓.๖  ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา  

                       ๑.  ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๖) 

                       ๒.  เพศชาย,หญิง

                       ๓.  อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๓๕  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

                       ๔.  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

                       ๕.  สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร  หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.)  ชั้นปีที่  ๓

               ๓.๗  ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

๑.    ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๖)  หรือเทียบเท่า และได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี)

๒.    เพศชาย,หญิง

๓.    อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๓๕  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

๔.    มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

๕.    สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร  หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ ๓

      ๓.๘  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

   ๑.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ในสาขาวิชาการบัญชี

   ๒.  เพศหญิง

   ๓.  อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๓๕  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

   ๔.  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

               ๓.๙   ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)  

                        ๑.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน  (ปวส.)

                        ๒.  เพศชาย,หญิง

                        ๓.  อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๓๕  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

                        ๔.  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

                        ๕.  สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร  หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่  ๓

วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร

               ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น ๔  โรงพยาบาลนครปฐม  ระหว่างวันที่  23  มีนาคม  ๒๕๕9  ถึงวันที่  22  เมษายน  ๒๕๕๙  ในวัน  เวลา  ราชการ

          ๕.  เอกสาร  และหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

     ๑.  หลักฐานการศึกษา  เช่น  ใบประกาศนียบัตร  ใบปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองว่า

เป็นผู้สำเร็จการศึกษา  และใบรายงานผลการศึกษา  (Transcript)

     ๒.  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด  ๑  นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๑  ปี  จำนวน  ๓  รูป

     ๓.  สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร บัตรประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสำเนาจำนวน  ๑  ฉบับ 

     ๔.  ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค  พ.ศ. ๒๕๕๓  จำนวน  ๑  ฉบับ

     ๕.  หลักฐานอื่น  ๆ  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)

     ๖.  สำหรับเพศชายต้องแสดงหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๔๓)  หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.)  ชั้นปีที่  ๓

          ๖.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

               ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ดังนี้

 1. ตำแหน่งพนักงานเปล                                       จำนวน      2๐    บาท
 2. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก                                จำนวน      2๐    บาท
 3. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร                          จำนวน      2๐    บาท
 4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้                           จำนวน      3๐    บาท
 5. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วยเวชกิจฉุกเฉิน)   จำนวน      3๐    บาท
 6. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา                            จำนวน      3๐    บาท
 7. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล                                     จำนวน      3๐    บาท
 8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                     จำนวน      3๐    บาท
 9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)         จำนวน      3๐    บาท

           

หมายเหตุ      ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น

          ๗ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  วัน  เวลา  และสถานที่สอบ

               จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบให้ทราบในวันที่  29  เมษายน  ๒๕๕๙  ณ  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น  ๔  โรงพยาบาลนครปฐม

          ๘.  หลักสูตรและวิธีการสอบ

               ๑.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

                ๒.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

                ๓.  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

         ๙.  เกณฑ์การตัดสิน

                ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือก/คัดเลือกได้  จะต้องเป็นผู้สอบคัดเลือก/คัดเลือกได้ในแต่ละภาค ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ  และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

๑๐การจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

                  ผู้ได้รับการสอบคัดเลือก/คัดเลือกได้ จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือก/คัดเลือก

หมายเหตุ   โรงพยาบาลนครปฐม  จะดำเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือกด้วยความโปร่งใส  ยุติธรรม  และเสมอภาค  ดังนั้นหากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการสอบคัดเลือก/คัดเลือก  หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันโปรดอย่าได้หลงเชื่อ  และกรุณาแจ้งให้โรงพยาบาลนครปฐมทราบด้วย

                             ประกาศ   ณ   วันที่     22     มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕9

                                            (ลงชื่อ)   สมฤกษ์   จึงสมาน

                                                     (นายสมฤกษ์   จึงสมาน)

                                                 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates