ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

(สำเนา)

ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

…………………………..

                   ด้วยจังหวัดนครปฐม  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท

พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ   และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ 

พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน  และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๕๔

ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้                                                                                                            

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

      ๑.๑ ชื่อตำแหน่ง  นักรังสีการแพทย์

            กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

            ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                   ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียและรังสีฟิสิกส์ เช่น การถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องรังสีเอ็กซ์โดยใช้กรรมวิธีพิเศษที่มีเทคนิคการใช้ที่ยุ่งยาก การฉายรังสีเพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง เนื้องอก ก้อนทูม ด้วยเครื่องโคบอลต์ ๖๐ และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอื่นๆ การใช้สารกัมมันตภาพรังสี และเครื่องอิเล็คโทรนิกทาง     เวชศาสตร์นิวเคลียแก่ผู้ป่วย การคำนวณปริมาณรังสีและการกำหนดระยะเวลาที่จะให้รังสีแก่ผู้ป่วยตามปริมาณที่ต้องการ เพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและบำบัดรักษาโรค การใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกำเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางรังสีแพทย์ การป้องกันอันตรายจากรังสีด้วยวิธีการทางรังสีฟิสิกส์ การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์  รวมทั้งปรับปรุงและค้นคว้าวิธีการหรือเทคนิคใหม่ๆ ทำรายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

                   อัตราว่าง              ๑ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๗๐๑๘ กลุ่มงานรังสีวิทยา 

                                            โรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

                   ค่าตอบแทน           ๑๙,๕๐๐ บาท/เดือน    

                   สิทธิประโยชน์        ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

                   ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

                      

                                                         

                                                                                                          ๒. คุณสมบัติ

                                                                                                         

                                                          - ๒ –

                

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

    ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

          (๑) มีสัญชาติไทย

          (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์                                                                          

          (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

          (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

 (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง

 (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

 (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

          หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ

ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของ

ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่

ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ มายื่นด้วย

    ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

. การรับสมัคร

    ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ได้ในระหว่างวันที่  ๑๕ – ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.       ณ   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  กลุ่มอำนวยการ  อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ  ชั้น  ๔  โรงพยาบาลนครปฐม         โทร  ๐ ๓๔๒๕ ๔๒๘๕           

    ๓.๒ หลักฐาน และเอกสารที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                    ผู้สมัครต้องนำเอกสารและหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้

                    (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด ๑.๕  x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน

๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปถ่ายด้วย)

                    

                                                                                                          (๒) สำเนา

- ๓ –

(๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา  ได้แก่  สำเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการศึกษา

(Transcript)  หรือสำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผลการเรียน  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ

การศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร  จำนวนอย่างละ  ๑  ฉบับ   โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ

จากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  คือ  วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐาน

การศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้   ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา  และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร  ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

(๓) สำเนาใบประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค จำนวน ๑ ฉบับ

(๔) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

(๕)    สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-

นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ

                    (๖) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓

ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

                    (๗) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

                    (๘) หลักฐานผ่านการเกณฑ์หหาร สด.๘ หรือ สด.๔๓  (เฉพาะเพศชาย)

                    ทั้งนี้  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉบับและในสำเนาหลักฐานการสมัคร

ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย  

    ๓.๓ ค่าสมัครสอบ 

                  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ ๒๐๐ บาทเมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้      เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

    ๓.๔  เงื่อนไขในการรับสมัคร

                   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไป   และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง   และจะต้องกรอก

รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด      

อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร  อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้

เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจังหวัดนครปฐม จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

   สมรรถนะ  

                   จังหวัดนครปฐมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ

และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  กลุ่มอำนวยการ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น ๔ โรงพยาบาลนครปฐม  

๕. หลักเกณฑ์

- ๔ –

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

                   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้                                     

หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ทั่วไป

- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

๕๐

๑๐๐

สอบข้อเขียน

สอบข้อเขียน

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

- การประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ได้แก่ วิธีคิด บุคลิกประจำตัว กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ การให้บริการที่ดี

๕๐

สอบสัมภาษณ์

 

๖. เกณฑ์การตัดสิน

                   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ

ทักษะ และสมรรถนะในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

                  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในแต่ละด้าน

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

                 การจัดจ้างจะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ กรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมจากการประเมินสมรรถนะเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่า

เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะด้านความรู้  ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่า  เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะด้านความรู้   ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน   ให้ผู้ได้คะแนนจากการ

ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ทั่วไปมากกว่า  เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก  ก็ให้ผู้ที่

ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า (หมายถึงผู้ที่ไปยื่นใบสมัครสอบก่อนได้ก่อน)

๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

                  จังหวัดนครปฐม   จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร   ตามลำดับคะแนนสอบ    ณ

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่    กลุ่มอำนวยการ    อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ    ชั้น   ๔   โรงพยาบาลนครปฐม  

                                                                                                            โดยบัญชี...

                                                          - ๕ -

โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก  หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด  ๒  ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี

หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

                  ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องทำสัญญาจ้างตามที่จังหวัดนครปฐมกำหนด

                                            ประกาศ  ณ  วันที่   ๘    มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

                               (ลงชื่อ)              นายพัลลภ    สิงหเสนี

                                                 (นายพัลลภ    สิงหเสนี)

                                            รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

                                     ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

                สำเนาถูกต้อง

      นางอภิญญา    วิจิตรเศรษฐกุล

     (นางอภิญญา    วิจิตรเศรษฐกุล)

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

         โรงพยาบาลนครปฐม

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates