ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

(สำเนา) 

 

ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

…………………………..

                   ด้วยจังหวัดนครปฐม   ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ   และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน  และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๕๔ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร จำนวน ๖ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้                                                                                                            

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

    ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

          (๑) มีสัญชาติไทย

          (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์                                                                          

          (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

          (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

 (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง

 (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

 (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

          หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ

ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของ

ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่

ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ มายื่นด้วย

                                                                                                                       

๒.๒ คุณสมบัติ...

                                                            - ๒ -

    ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย

. การรับสมัคร

    ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ได้ในระหว่างวันที่  ๒ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘   ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  กลุ่มอำนวยการ  อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ  ชั้น  ๔  โรงพยาบาลนครปฐม

โทร ๐ ๓๔๒๕ ๔๒๘๕    

    ๓.๒ หลักฐาน และเอกสารที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                    ผู้สมัครต้องนำเอกสารและหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้

                    (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด ๑.๕  x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน

๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปถ่ายด้วย)

                    (๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา  ได้แก่  สำเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการศึกษา

(Transcript)  หรือสำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผลการเรียน  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ

การศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร  จำนวนอย่างละ  ๑  ฉบับ   โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ

จากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  คือ  วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้   ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขา วิชาที่สำเร็จการศึกษา  และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร  ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

                    (๓) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค สำหรับผู้สมัครตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ของสภาเทคนิคการแพทย์  สำหรับผู้สมัครตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ

(๔) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

(๕) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-

นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ

                    (๖) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓

ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

                    (๗) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

                    (๘) หลักฐานผ่านการเกณฑ์หหาร สด.๘ หรือ สด.๔๓  (เฉพาะเพศชาย)

                    ทั้งนี้  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉบับและในสำเนาหลักฐานการสมัคร

ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             ๓.๓ ค่าสมัครสอบ...

 

 

 

                                                          - ๓ -

 

    ๓.๓ ค่าสมัครสอบ  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย

                   เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้    เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ

สำหรับตำแหน่ง   แต่ทั้งนี้   จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

    ๓.๔  เงื่อนไขในการรับสมัคร

                   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไป   และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง   และจะต้องกรอก

รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด      

อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร  อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้

เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจังหวัดนครปฐม จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

   สมรรถนะ  

                   จังหวัดนครปฐมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ

และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 

กลุ่มอำนวยการ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น ๔ โรงพยาบาลนครปฐม  

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย  

๖. เกณฑ์การตัดสิน

                   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ

ทักษะ และสมรรถนะในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

                  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในแต่ละด้าน

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

                 การจัดจ้างจะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ กรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมจากการประเมินสมรรถนะเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่า

เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะด้านความรู้  ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่า  เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะด้านความรู้   ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน   ให้ผู้ได้คะแนนจากการ

ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ทั่วไปมากกว่า  เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก  ก็ให้ผู้ที่

ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า (หมายถึงผู้ที่ไปยื่นใบสมัครสอบก่อนได้ก่อน)

๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

                  จังหวัดนครปฐม   จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร   ตามลำดับคะแนนสอบ    ณ

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่    กลุ่มอำนวยการ    อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ    ชั้น   ๔   โรงพยาบาลนครปฐม  

                                                                                                         

  โดยบัญชี...

                                                          - ๔ -

โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก  หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด  ๒  ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี

หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

                  ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องทำสัญญาจ้างตามที่จังหวัดนครปฐมกำหนด

                                                  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๐   สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๘

                                   (ลงชื่อ)               จำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา

                                                       (นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา)

                                            รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการแทน

                                                          ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

               สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) อภิญญา  วิจิตรเศรษฐกุล

       (นางอภิญญา วิจิตรเศรษฐกุล)

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

           โรงพยาบาลนครปฐม

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

 ๑. ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน

      ๑.๑ ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

           กลุ่มงานบริหารทั่วไป

           ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                  ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ

การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะ

ทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการ

ลงบัญชีประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

                  อัตราว่าง              ๑ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๘๔  ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ

                                           โรงพยาบาลนครปฐม  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

                  ค่าตอบแทน           ๑๘,๐๐๐ บาท/เดือน    

                  สิทธิประโยชน์        ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

                  ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                    ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งข้างต้น

                 ค่าสมัครสอบ          ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ ๒๐๐ บาท

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

                  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้                                     

หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ทั่วไป

- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

๕๐

๑๐๐

สอบข้อเขียน

สอบข้อเขียน

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

- การประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ได้แก่ วิธีคิด บุคลิกประจำตัว กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ การให้บริการที่ดี

๕๐

สอบสัมภาษณ์

จังหวัดนครปฐมจะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน  และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ดังกล่าว  จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ต่อไป

                                                         

- ๒ –

  

     ๑.๒ ชื่อตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

           กลุ่มงานเทคนิค

          ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                 ปฏิบัติงานทางเทคนิค ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ ซ่อม สร้าง ประกอบ ดัดแปลง ออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ เป็นไปตามแบบแปลน และรายละเอียดที่กำหนด ควบคุมระบบงานที่ใช้ เครื่องจักร เครื่องมือ และ อุปกรณ์ต่างๆ หลายชนิดรวมกัน คำนวณรายการและประมาณราคาเกี่ยวกับงานดังกล่าว ช่วยงาน ตรวจสอบ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมตามที่ได้รับ มอบหมาย สำรวจท้องที่เพื่อกำหนดเขตและสถานที่เกี่ยวกับการประกันภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง

                  อัตราว่าง             ๑ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๖๐๘๙

                                           ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม

                                           สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

                  ค่าตอบแทน           ๑๓,๘๐๐ บาท/เดือน    

                  สิทธิประโยชน์        ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

                  ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งข้างต้น

                ค่าสมัครสอบ          ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ ๑๐๐ บาท

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

                  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้                                     

หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ทั่วไป

- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

๕๐

๑๐๐

สอบข้อเขียน

สอบข้อเขียน

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

- การประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ได้แก่ วิธีคิด บุคลิกประจำตัว กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ การให้บริการที่ดี

๕๐

สอบสัมภาษณ์

จังหวัดนครปฐมจะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน  และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ดังกล่าว  จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ต่อไป

                                                           - ๓ –

     ๑.๓ ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ

          กลุ่มงานเทคนิค

          ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถิติทางการแพทย์ในขั้นตอนเบื้องต้น ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ

จัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลและตัวเลขสถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ซึ่งป่วย ด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ การรักษาพยาบาล

และวิเคราะห์โรค เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพ ของการรักษาพยาบาล การปรับปรุงและขยายกิจการ

ของโรงพยาบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลและเพื่อประโยชน์แก่การศึกษา ค้นคว้า

วิจัย และวางมาตรการในการป้องกันโรค ตลอดจนการวางแผนเกี่ยวกับสาธารณสุขของประเทศในด้านอื่น ๆ

ด้วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

                  อัตราว่าง              ๑ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๗๐๑๖  ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มอำนวยการ

                                           โรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

                 ค่าตอบแทน          ๑๓,๘๐๐  บาท/เดือน    

                  สิทธิประโยชน์        ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

                  ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเวชระเบียน

                ค่าสมัครสอบ          ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ ๑๐๐ บาท

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

                  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้                                     

หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ทั่วไป

- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

๕๐

๑๐๐

สอบข้อเขียน

สอบข้อเขียน

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

- การประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ได้แก่ วิธีคิด บุคลิกประจำตัว กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ การให้บริการที่ดี

๕๐

สอบสัมภาษณ์

จังหวัดนครปฐมจะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน  และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ดังกล่าว  จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ต่อไป

                                                             - ๔ –

      ๑.๔ ชื่อตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

           กลุ่มงานบริหารทั่วไป

           ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้มีปัญหาทางสังคม

เช่น เด็กและบุคคลวัยรุ่น คนชรา คนขอทาน โสเภณี ผู้ต้องขังผู้ป่วย คนพิการและทุพพลภาพ และประชาชนทั่วไป

ที่ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาของตัวเองและครอบครัว หรือผู้ตกทุกข์ได้ยากในกรณีต่าง ๆ อันจะมีผลกระทบกระเทือน

ต่อสังคมโดยส่วนรวม พิจารณาปัญหาและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

                  อัตราว่าง              ๑ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๗๐๑๗  ฝ่ายสวัสดิการสังคม กลุ่มอำนวยการ

                                           โรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

                  ค่าตอบแทน           ๑๘,๐๐๐ บาท/เดือน    

                  สิทธิประโยชน์        ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

                  ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

ทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น

                 ค่าสมัครสอบ          ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ ๒๐๐ บาท

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

                  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้                                     

หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ทั่วไป

- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

๕๐

๑๐๐

สอบข้อเขียน

สอบข้อเขียน

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

- การประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ได้แก่ วิธีคิด บุคลิกประจำตัว กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ การให้บริการที่ดี

๕๐

สอบสัมภาษณ์

จังหวัดนครปฐมจะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน  และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ดังกล่าว  จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ต่อไป

                                                              - ๕ -

      ๑.๕ ชื่อตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์

           กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

           ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                   ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา

เวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีฟิสิกส์ เช่น การถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องรังสีเอ็กซ์

โดยใช้กรรมวิธีพิเศษที่มีเทคนิคการใช้ที่ยุ่งยาก การฉายรังสีเพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง เนื้องอก ก้อนทูม

ด้วยเครื่องโคบอลต์ ๖๐ และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอื่น ๆ การใช้สารกัมมันตภาพรังสี และเครื่องอิเล็คโทรนิกทาง

เวชศาสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ป่วย การคำนวณปริมาณรังสีและการกำหนดระยะเวลาที่จะให้รังสีแก่ผู้ป่วยตามปริมาณที่

ต้องการ เพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและบำบัดรักษาโรค การใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกำเนิดรังสี การ

สอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางรังสีการแพทย์ การป้องกันอันตรายจากรังสีด้วยวิธีการ

ทางรังสีฟิสิกส์ การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ ศึกษา

ค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยทางรังสีการแพทย์ รวมทั้งปรับปรุงและค้นคว้าวิธีการหรือเทคนิคใหม่ ๆ  ทำรายงานการ

ปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

                  อัตราว่าง              ๑ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๗๐๑๘  กลุ่มงานรังสีวิทยา

                                           โรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

                  ค่าตอบแทน           ๑๙,๕๐๐ บาท/เดือน   

                  สิทธิประโยชน์        ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

                  ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

                 ค่าสมัครสอบ          ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ ๒๐๐ บาท

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

                  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้                                      

หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ทั่วไป

- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

๕๐

๑๐๐

สอบข้อเขียน

สอบข้อเขียน

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

- การประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ได้แก่ วิธีคิด บุคลิกประจำตัว กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ การให้บริการที่ดี

๕๐

สอบสัมภาษณ์

จังหวัดนครปฐมจะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน  และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ดังกล่าว  จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ต่อไป

                                                            - ๖ –

      ๑.๕ ชื่อตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

           กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

           ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                 ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย

สิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุม

ด้านเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา คลังเลือด ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก

ฯลฯ เพื่อนำผลมาใช้ในการวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ความรุนแรงและติดตามการรักษาโรค การประเมินภาวะสุขภาพ

การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการควบคุมคุณภาพ การกำหนดคุณลักษณะ และการควบคุมการใช้เครื่องมือ

รวมทั้งน้ำยาต่าง ๆ ทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ การให้คำปรึกษา แนะนำ และฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการ

ทางเทคนิคการแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                  อัตราว่าง             ๑ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๗๐๑๙  กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก

                                           โรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

                  ค่าตอบแทน           ๑๙,๕๐๐ บาท/เดือน   

                  สิทธิประโยชน์        ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

                  ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์  หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

                 ค่าสมัครสอบ          ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ ๒๐๐ บาท

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

                  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้                                      

หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ทั่วไป

- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

๕๐

๑๐๐

สอบข้อเขียน

สอบข้อเขียน

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

- การประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ได้แก่ วิธีคิด บุคลิกประจำตัว กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ การให้บริการที่ดี

๕๐

สอบสัมภาษณ์

จังหวัดนครปฐมจะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน  และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ดังกล่าว  จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ต่อไป

       

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates