ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

(สำเนา)

ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
................................
ด้วยจังหวัดนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑๓ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร
(๑) ตำแหน่งนิติกร
(๒) ตำแหน่งบรรณารักษ์
(๓) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(๔) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
(๕) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ
(๖) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
(๗) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
(๘) ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
(๙) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
(๑๐) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
(๑๑) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
รายละเอียดการจ้างงาน กลุ่มงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ค่าตอบแทน และสถานที่ปฏิบัติงาน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็นผู้...

- ๒ –

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ในระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น ๔ โรงพยาบาลนครปฐม โทร ๐ ๓๔๒๕ ๔๒๘๕
๓.๒ หลักฐาน และเอกสารที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครต้องนำเอกสารและหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปถ่ายด้วย)
(๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการศึกษา(Transcript) หรือสำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มี วุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ จากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิด รับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
(๗) หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.๘ หรือ สด.๔๓ (เฉพาะเพศชาย)
(๘) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (กรณีสมัครตำแหน่งแพทย์แผนไทย), สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (กรณีสมัครตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย), สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค (กรณีสมัครตำแหน่งนักรังสีการแพทย์), สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ (กรณีสมัครตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์), สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ของสภากายภาพบำบัด (กรณีสมัครตำแหน่งนักกายภาพบำบัด) จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้...
- ๓ -

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉบับและในสำเนาหลักฐานการสมัคร
ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
๓.๓ ค่าสมัครสอบ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจังหวัดนครปฐม จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ
จังหวัดนครปฐมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น ๔ โรงพยาบาลนครปฐม
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย

๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะ และสมรรถนะในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับ การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ กรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมจากการประเมินสมรรถนะเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสม กับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสม กับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถ เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ทั่วไปมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับ ที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า (หมายถึงผู้ที่ไปยื่นใบสมัครสอบก่อนได้ก่อน)
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
จังหวัดนครปฐม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลำดับคะแนนสอบ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น ๔ โรงพยาบาลนครปฐม

โดยบัญชี...

- ๔ -

โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องทำสัญญาจ้างตามที่จังหวัดนครปฐมกำหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) นายภิญโญ ประกอบผล
(นายภิญโญ ประกอบผล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

สำเนาถูกต้อง

(นางอภิญญา วิจิตรเศรษฐกุล)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ชื่อตำแหน่ง นิติกร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหา กฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง ๑ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๐๕๐ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มอำนวยการ
โรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์
ค่าสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ ๒๐๐ บาท
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ทั่วไป
- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
๕๐
๑๐๐
สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
- การประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง ได้แก่ วิธีคิด บุคลิกประจำตัว กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ การให้บริการที่ดี
๕๐

สอบสัมภาษณ์
จังหวัดนครปฐมจะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ต่อไป

- ๒ –

๑.๒ ชื่อตำแหน่ง บรรณารักษ์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานบรรณารักษ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา และคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ ทำบัตรรายการ ทำบรรณานุกรม ทำดรรชนี ทำสระสังเขป จัดทำคู่มือการศึกษาค้นคว้าหนังสือในห้องสมุด ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า การจัดระบบงานที่เหมาะสมของห้องสมุด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง ๑ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๗๙๔๐ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มอำนวยการ
โรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารสรนิเทศศาสตร์
ค่าสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ ๒๐๐ บาท
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ทั่วไป
- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
๕๐
๑๐๐
สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
- การประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง ได้แก่ วิธีคิด บุคลิกประจำตัว กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ การให้บริการที่ดี
๕๐

สอบสัมภาษณ์
จังหวัดนครปฐมจะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ต่อไป

- ๓ -

๑.๓ ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มงานบริการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่นการตรวจสอบ หลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงินลงบัญชี ทำรายการ การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอ จัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง ๑ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๐๐๑ ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ
โรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
ค่าตอบแทน ๑๓,๘๐๐ บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาการบัญชี
ค่าสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ ๑๐๐ บาท
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ทั่วไป
- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
๕๐
๑๐๐
สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
- การประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง ได้แก่ วิธีคิด บุคลิกประจำตัว กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ การให้บริการที่ดี
๕๐

สอบสัมภาษณ์
จังหวัดนครปฐมจะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ต่อไป

- ๔ –

๑.๔ ชื่อตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
กลุ่มงานเทคนิค
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางเทคนิค ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ ซ่อม สร้าง ประกอบ ดัดแปลงออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลน และรายละเอียด ที่กําหนด ควบคุมระบบงานที่ใช้ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ หลายชนิดรวมกันคํานวณรายการและประมาณราคาเกี่ยวกับงานดังกล่าว ช่วยงาน ตรวจสอบ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมตามที่ได้รับ มอบหมาย สํารวจท้องที่เพื่อกําหนดเขตและสถานที่เกี่ยวกับการประกันภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง ๑ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๐๐๒ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
ค่าตอบแทน ๑๓,๘๐๐ บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา สาขาทางช่างอุปกรณ์การแพทย์ ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
ค่าสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ ๑๐๐ บาท
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ทั่วไป
- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
๕๐
๑๐๐
สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
- การประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง ได้แก่ วิธีคิด บุคลิกประจำตัว กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ การให้บริการที่ดี
๕๐

สอบสัมภาษณ์
จังหวัดนครปฐมจะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ต่อไป

- ๕ –

๑.๕ ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ
กลุ่มงานเทคนิค
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถิติทางการแพทย์ในขั้นตอนเบื้องต้น ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลและตัวเลขสถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ซึ่งป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ การรักษาพยาบาลและการวิเคราะห์โรค เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพ ของการรักษาพยาบาล การปรับปรุงและขยายกิจการของโรงพยาบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลและเพื่อประโยชน์แก่การศึกษา ค้นคว้า วิจัยและวางมาตรการในการป้องกันโรค ตลอดจนการวางแผนเกี่ยวกับสาธารณสุขของประเทศในด้านอื่น ๆ ด้วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง ๑ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๐๐๓ ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
ค่าตอบแทน ๑๓,๘๐๐ บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางเวชระเบียน
ค่าสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ ๑๐๐ บาท
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ทั่วไป
- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
๕๐
๑๐๐
สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
- การประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง ได้แก่ วิธีคิด บุคลิกประจำตัว กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ การให้บริการที่ดี
๕๐

สอบสัมภาษณ์
จังหวัดนครปฐมจะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ต่อไป

- ๖ –

๑.๖ ชื่อตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การส่งเสริม การป้องกัน การบําบัดรักษา การฟื้นฟูสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตสุขภาพและอนามัยของประชาชน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คิดค้นวางแผน และพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยี ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ให้คําปรึกษา แนะนําฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง ๑ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๐๐๔ งานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครปฐม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
ค่าตอบแทน ๑๙,๕๐๐ บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ค่าสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ ๒๐๐ บาท
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ทั่วไป
- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
๕๐
๑๐๐
สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
- การประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง ได้แก่ วิธีคิด บุคลิกประจำตัว กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ การให้บริการที่ดี
๕๐

สอบสัมภาษณ์
จังหวัดนครปฐมจะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ต่อไป

- ๗ –

๑.๓ ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยวินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพการสุขาภิบาล และการ ควบคุมโรค เป็นต้น เพื่อเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดําเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผลกําหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล และประเมินผลงานด้านการสาธารณสุขการสอนและอบรมด้านการสาธารณสุขและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง ๑ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๐๐๕ งานรักษาพยาบาลชุมชน
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลนครปฐม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ค่าสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ ๒๐๐ บาท
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ทั่วไป
- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
๕๐
๑๐๐
สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
- การประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง ได้แก่ วิธีคิด บุคลิกประจำตัว กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ การให้บริการที่ดี
๕๐

สอบสัมภาษณ์
จังหวัดนครปฐมจะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ต่อไป

- ๘ –

๑.๘ ชื่อตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านเกี่ยวกับงานด้านการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายด้านการแก้ไขการได้ยิน หรือการแก้ไขการพูดแก่ผู้ใช้บริการผู้ป่วย ครอบคลุมทั้งด้านการตรวจวินิจฉัย รักษา แก้ไขและฟื้นฟู สร้างเสริมสมรรถภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคแก่ผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินและการทรงตัว และผู้ที่มีปัญหาทางด้านภาษาและการพูด โดยวิธีการ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทางการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถสื่อความหมายได้เต็มความสามารถ
อัตราว่าง ๑ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๘๙๔๗ กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
โรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
ค่าตอบแทน ๑๙,๕๐๐ บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ค่าสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ ๒๐๐ บาท
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ทั่วไป
- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
๕๐
๑๐๐
สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
- การประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง ได้แก่ วิธีคิด บุคลิกประจำตัว กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ การให้บริการที่ดี
๕๐

สอบสัมภาษณ์
จังหวัดนครปฐมจะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ต่อไป

- ๙ –

๑.๙ ชื่อตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียและรังสีฟิสิกส์ เช่น การถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วย ด้วยเครื่องรังสีเอ็กซ์โดยใช้กรรมวิธีพิเศษที่มีเทคนิคการใช้ที่ยุ่งยาก การฉายรังสีเพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง เนื้องอก ก้อนทูม ด้วยเครื่องโคบอลต์ ๖๐ และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอื่นๆ การใช้ สารกัมมันตภาพรังสี และเครื่องอิเล็คโทรนิกทางเวชศาสตร์นิวเคลียแก่ผู้ป่วย การคำนวณปริมาณรังสีและ การกำหนดระยะเวลาที่จะให้รังสีแก่ผู้ป่วยตามปริมาณที่ต้องการ เพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและบำบัด รักษาโรค การใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกำเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในทางรังสีแพทย์ การป้องกันอันตรายจากรังสีด้วยวิธีการทางรังสีฟิสิกส์ การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ ศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยทางรังสีการแพทย์ รวมทั้งปรับปรุงและค้นคว้าวิธีการหรือเทคนิคใหม่ๆ ทำรายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง ๑ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๗๐๑๘ กลุ่มงานรังสีวิทยา
โรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
ค่าตอบแทน ๑๙,๕๐๐ บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
ค่าสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ ๒๐๐ บาท
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ทั่วไป
- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
๕๐
๑๐๐
สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
- การประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง ได้แก่ วิธีคิด บุคลิกประจำตัว กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ การให้บริการที่ดี
๕๐

สอบสัมภาษณ์
จังหวัดนครปฐมจะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ต่อไป

- ๑๐ -

๑.๑๐ ชื่อตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์วิจัยสิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทางห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา คลังเลือด ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพื่อนำผลมาใช้ในการวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ ความรุนแรงและติดตามการรักษาโรค การประเมินภาวะสุขภาพ การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการควบคุมคุณภาพ การกำหนดคุณลักษณะ และการควบคุมการใช้เครื่องมือรวมทั้งน้ำยาต่าง ๆ ทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ การให้คำปรึกษาและนำและฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางเทคนิคการแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง ๓ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๖๐๙๑ , ๗๐๑๙ และ ๑๐๐๐๖
กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลีนิค โรงพยาบาลนครปฐม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
ค่าตอบแทน ๑๙,๕๐๐ บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
ค่าสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ ๒๐๐ บาท
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ทั่วไป
- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
๕๐
๑๐๐
สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
- การประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง ได้แก่ วิธีคิด บุคลิกประจำตัว กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ การให้บริการที่ดี
๕๐

สอบสัมภาษณ์
จังหวัดนครปฐมจะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ต่อไป

- ๑๑ –

๑.๑๑ ชื่อตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบำบัด ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยโรค เกี่ยวกับกล้ามเนื้อโรคทางกระดูก โรคทางข้อ โรคทางระบบประสาทและความพิการต่าง ๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุโดยวิธีกายภาพบำบัด โดยการใช้ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า หลักกลศาสตร์ การดัด การดึง การนวด กาบริหารร่างกาย ตลอดจนการใช้เครื่องมือทางกายภาพ ชนิดต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟู ป้องกัน ปรับปรุง แก้ไขสมรรถภาพของส่วนของร่างกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการ ให้กลับคืนดีทั้งทางรูปและทางหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง ๑ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๐๐๗ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
โรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
ค่าตอบแทน ๑๙,๕๐๐ บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
ค่าสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ ๒๐๐ บาท
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ทั่วไป
- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
๕๐
๑๐๐
สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
- การประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง ได้แก่ วิธีคิด บุคลิกประจำตัว กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ การให้บริการที่ดี
๕๐

สอบสัมภาษณ์
จังหวัดนครปฐมจะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ต่อไป

 

 

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates