ข้อมูลสัญญา เลขที่ นฐ0032/261/2561

สัญญาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดเสื้อผ้าผู้ป่วย