ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 13/2560

(สำเนา)

ประกาศโรงพยาบาลนครปฐม

เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ครั้งที่  13/๒๕60

---------------------------------

          ด้วย  โรงพยาบาลนครปฐม  ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  ประเภทเงินบำรุง  ดังนี้

๑.  ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(วุฒิ ปวส.)     อัตราค่าจ้างเดือนละ   8,596    บาท
  2. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(วุฒิ ปวส.)         อัตราค่าจ้างเดือนละ   8,596    บาท
  3. ตำแหน่งนักจิตวิทยา                         อัตราค่าจ้างเดือนละ   9,530    บาท
  4. ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก                  อัตราค่าจ้างเดือนละ  11,760   บาท
  5. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด                  อัตราค่าจ้างเดือนละ  13,300   บาท
  6. ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์                     อัตราค่าจ้างเดือนละ  15,700   บาท  
  7. ตำแหน่งเภสัชกร  (หลักสูตร 5 ปี)               อัตราค่าจ้างเดือนละ  18,000   บาท
  8. ตำแหน่งเภสัชกร  (หลักสูตร 6 ปี)               อัตราค่าจ้างเดือนละ  20,000   บาท

คุณสมบัติทั่วไป

                   ๑.  มีสัญชาติไทย

                   ๒.  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

                   ๓.  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

                   ๔.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน  แพทย์ประจำตำบล  สารวัตรกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือน

                   ๖.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

                   ๗.  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น

                   ๘.  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

                   ๙.  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                   ๑๐.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                   ๑๑.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

                   ๑๒. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                   ๑๓. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น

๑๔. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือเลิกจ้าง เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น

๑๕. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

๑๖. ไม่เป็นผู้เคยเกี่ยวข้องกับสารเสพติดให้โทษ

                                       - 2 -

ข้อยกเว้นคุณสมบัติ

ผู้ที่จะเข้ารับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (8) (10) (11) หรือ (15)  โรงพยาบาลนครปฐมอาจพิจารณายกเว้นให้เป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ ส่วนที่ขาดคุณสมบัติตาม (12) หรือ (13)    ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว  หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (14)  ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว  และมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่โรงพยาบาลนครปฐมอาจพิจารณายกเว้นให้จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้

         ๓.   คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

               ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง   ดังนี้

3.1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.)

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ

๒.  เพศหญิง

๓.  อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๓๕  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

๔.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft  Word  และ  Microsoft  Excel  ได้

๕.  สามารถพิมพ์ดีดระบบสัมผัสได้ดี

      ๓.2   ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (วุฒิ ปวส.)

    ๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม  สาขาวิชาการก่อสร้าง  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาโยธา  ช่างอุปกรณ์การแพทย์ 

    ๒. เพศชาย

    ๓. อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๓๕  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

    ๔. ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร  หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ ๓

      ๓.3  ตำแหน่งนักจิตวิทยา

   ๑.  ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางจิตวิทยา  หรือทางจิตวิทยาคลินิก 

   ๒.  เพศชาย,หญิง

   ๓.  อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๓๕  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

   4.  สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร  หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ ๓

      ๓.4  ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก

   ๑.  ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก  และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก 

   ๒.  เพศชาย,หญิง

   ๓.  อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  35  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

   4. สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร  หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.)  ชั้นปีที่  ๓

               ๓.5   ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติงานที่ PCC)

๑.          ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ทางกายภาพบำบัด  และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด 

๒.    เพศชาย,หญิง

๓.    อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๓๕  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

๔.    สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร  หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ ๓

                                                          - 3 -

                                                         

๓.6  ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ 

        ๑.  ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางกายอุปกรณ์  และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ 

        ๒.  เพศชาย,หญิง

        ๓.  อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๓๕  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  

        ๔.  สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร  หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ ๓

๓.7  ตำแหน่งเภสัชกร(หลักสูตร 5 ปี) 

        ๑.  ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์  และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง  หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  จากสภาเภสัชกรรม 

        ๒.  เพศชาย,หญิง

        ๓.  อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๓๕  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  

        ๔.  สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร  หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ ๓

๓.8  ตำแหน่งเภสัชกร(หลักสูตร 6 ปี) 

        ๑.  ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์  และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง  หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  จากสภาเภสัชกรรม 

        ๒.  เพศชาย,หญิง

        ๓.  อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๓๕  ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  

        ๔.  สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร  หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ ๓

วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร

               ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น ๔  โรงพยาบาลนครปฐม  ระหว่างวันที่  1  พฤศจิกายน  ๒๕60  ถึงวันที่  15  พฤศจิกายน  ๒๕60  ในวัน  เวลา  ราชการ

          ๕.  เอกสาร  และหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

     ๑.  หลักฐานการศึกษา  เช่น  ใบประกาศนียบัตร  ใบปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองว่า

เป็นผู้สำเร็จการศึกษา  และใบรายงานผลการศึกษา  (Transcript)

     ๒.  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด  ๑  นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๑  ปี  จำนวน  ๓  รูป

     ๓.  สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร บัตรประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสำเนาจำนวน  ๑  ฉบับ 

     ๔.  ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค  พ.ศ. ๒๕๕๓  จำนวน  ๑  ฉบับ

     ๕.  หลักฐานอื่น  ๆ  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)

     ๖.  สำหรับเพศชายต้องแสดงหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๔๓)  หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.)  ชั้นปีที่  ๓

- 4 -

          ๖.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

               ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ดังนี้

๑.    ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(วุฒิ ปวส.)                     จำนวน      3๐    บาท

๒.    ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(วุฒิ ปวส.)                        จำนวน      3๐    บาท

๓.    ตำแหน่งนักจิตวิทยา                                        จำนวน      3๐    บาท

๔.    ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก                                 จำนวน      3๐    บาท

๕.    ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด                                 จำนวน      30    บาท

๖.    ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์                                    จำนวน      3๐    บาท

๗.    ตำแหน่งเภสัชกร (หลักสูตร 5 ปี)                          จำนวน      30    บาท

๘.    ตำแหน่งเภสัชกร (หลักสูตร 6 ปี)                          จำนวน      30    บาท

หมายเหตุ      ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น

          ๗ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  วัน  เวลา  และสถานที่สอบ

               จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบให้ทราบในวันที่  21  พฤศจิกายน ๒๕60 ณ  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น  ๔  โรงพยาบาลนครปฐม

          ๘.  หลักสูตรและวิธีการสอบ

               ๑.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

                ๒.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

                ๓.  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

         ๙.  เกณฑ์การตัดสิน

                ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือก/คัดเลือกได้  จะต้องเป็นผู้สอบคัดเลือก/คัดเลือกได้ในแต่ละภาค ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ  และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

๑๐การจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

                  ผู้ได้รับการสอบคัดเลือก/คัดเลือกได้ จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือก/คัดเลือก

หมายเหตุ   โรงพยาบาลนครปฐม  จะดำเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือกด้วยความโปร่งใส  ยุติธรรม  และเสมอภาค  ดังนั้นหากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการสอบคัดเลือก/คัดเลือก  หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันโปรดอย่าได้หลงเชื่อ  และกรุณาแจ้งให้โรงพยาบาลนครปฐมทราบด้วย

                             ประกาศ   ณ   วันที่     25     ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕60

                                      (ลงชื่อ)   วีรศักดิ์  ครองลาภเจริญ

                                                (นายวีรศักดิ์  ครองลาภเจริญ)

                                                ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates