ประกาศโรงพยาบาลนครปฐม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งต่าง ๆ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

(สำเนา)

ประกาศโรงพยาบาลนครปฐม

เรื่อง  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบในการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ 

ในตำแหน่งต่าง ๆ

-----------------------------------------------------------

                   ตามที่  ได้มีประกาศโรงพยาบาลนครปฐม  ลงวันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  นักเทคนิคการแพทย์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานธุรการ  เจ้าพนักงานพัสดุ  เจ้าพนักงานห้องสมุด  นายช่างเทคนิค  นายช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วยพยาบาล  พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  พนักงานประจำห้องยา  พนักงานเก็บเอกสาร  พนักงานซักฟอก  พนักงานบริการ  พนักงานประกอบอาหาร  พนักงานประจำตึก  และพนักงานเปล  โดยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ในวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๐  นั้น 

                   โรงพยาบาลนครปฐม   จึงขอประกาศกำหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบในการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ดังต่อไปนี้

ก)      กำหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ดังนี้

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ / ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล / ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ /

ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะและวิธีการประเมิน

วัน เวลาและสถานที่สอบ

ในการประเมิน

เลขประจำตัวผู้สมัคร

๑.ประเมินสมรรถนะด้านความรู้

อาทิ  ความรู้รอบตัว  เหตุการณ์บ้านเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวง ฯลฯ

คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน

(สอบโดยวิธีสัมภาษณ์)

2.ประเมินสมรรถนะด้านความรู้  ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

อาทิ  ความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติงาน  ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพ ฯลฯ

คะแนนเต็ม  10๐  คะแนน

(สอบโดยวิธีสัมภาษณ์)

๓.การประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

อาทิ  บุคลิกภาพ  ท่วงทีวาจา  ปฏิภาณไหวพริบ  อารมณ์  ทัศนคติ ฯลฯ

คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน

(สอบโดยวิธีสัมภาษณ์)

วันที่  25  กุมภาพันธ์  2560

เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์  ชั้น 5

อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ

 

 

 

 

 

เวลา ๑๓.00 น.  เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์  ชั้น 5

อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ

 

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ     (001001 – 001002)

ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

(009001 – 009014)

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

(012001 – 012030)

ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

(018001 – 018007)

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

(0120๓๑ – 012061)

2

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ / ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค / ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะและวิธีการประเมิน

วัน เวลาและสถานที่สอบ

ในการประเมิน

เลขประจำตัวผู้สมัคร

๑.ประเมินสมรรถนะด้านความรู้

อาทิ  ความรู้รอบตัว  เหตุการณ์บ้านเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวง ฯลฯ

คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน

(สอบโดยวิธีสัมภาษณ์)

2.ประเมินสมรรถนะด้านความรู้  ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

อาทิ  ความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติงาน  ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพ ฯลฯ

คะแนนเต็ม  10๐  คะแนน

(สอบโดยวิธีสัมภาษณ์)

๓.การประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

อาทิ  บุคลิกภาพ  ท่วงทีวาจา  ปฏิภาณไหวพริบ  อารมณ์  ทัศนคติ ฯลฯ

คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน

(สอบโดยวิธีสัมภาษณ์)

วันที่  24  กุมภาพันธ์  2560

เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมวิทยากร  ชั้น ๔

อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

(002001 – 002003)

ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค   (011001)

ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

(013001 – 013017)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี / ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ / ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ /

ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด / ตำแหน่งนายช่างเทคนิค / ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า / ตำแหน่งพนักงานซักฟอก / ตำแหน่งพนักงานบริการ / พนักงานประกอบอาหาร

ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะและวิธีการประเมิน

วัน เวลาและสถานที่สอบ

ในการประเมิน

เลขประจำตัวผู้สมัคร

๑.ประเมินสมรรถนะด้านความรู้

อาทิ  ความรู้รอบตัว  เหตุการณ์บ้านเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวง ฯลฯ

คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน

(สอบโดยวิธีสัมภาษณ์)

2.ประเมินสมรรถนะด้านความรู้  ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

อาทิ  ความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติงาน  ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพ ฯลฯ

คะแนนเต็ม  10๐  คะแนน

(สอบโดยวิธีสัมภาษณ์)

๓.การประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

อาทิ  บุคลิกภาพ  ท่วงทีวาจา  ปฏิภาณไหวพริบ  อารมณ์  ทัศนคติ ฯลฯ

คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน

(สอบโดยวิธีสัมภาษณ์)

วันที่  25  กุมภาพันธ์  2560

เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมวิทยากร  ชั้น ๔

อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (003001 – 003005)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

(004001 – 004023)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

(005001 – 005010)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด

(006001)

ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

(007001 – 007005)

ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

(008001 – 008003)

ตำแหน่งพนักงานซักฟอก

(015001 – 015002)

ตำแหน่งพนักงานบริการ

(016001 – 016008)

ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

(017001 – 017004)

ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร / ตำแหน่งพนักงานเปล

ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะและวิธีการประเมิน

วัน เวลาและสถานที่สอบ

ในการประเมิน

เลขประจำตัวผู้สมัคร

๑.ประเมินสมรรถนะด้านความรู้

อาทิ  ความรู้รอบตัว  เหตุการณ์บ้านเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวง ฯลฯ

คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน

(สอบโดยวิธีสัมภาษณ์)

2.ประเมินสมรรถนะด้านความรู้  ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

อาทิ  ความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติงาน  ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพ ฯลฯ

คะแนนเต็ม  10๐  คะแนน

(สอบโดยวิธีสัมภาษณ์)

๓.การประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

อาทิ  บุคลิกภาพ  ท่วงทีวาจา  ปฏิภาณไหวพริบ  อารมณ์  ทัศนคติ ฯลฯ

คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน

(สอบโดยวิธีสัมภาษณ์)

วันที่  25  กุมภาพันธ์  2560

เวลา 13.00 น.  เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมวิทยากร  ชั้น ๔

อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ

ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร

(014001 – 014016)

ตำแหน่งพนักงานเปล

(019001 – 019023)

ข)      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ

                        โรงพยาบาลนครปฐม  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ในวันที่  10 มีนาคม  ๒๕๖๐  ณ  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  กลุ่มอำนวยการ  อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการชั้น  4  โรงพยาบาลนครปฐม  และทาง  www.nkpthospital.com

ค)      ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้

  1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม  กล่าวคือ  สุภาพสตรี  สวมเสื้อ  กระโปรง  สวมรองเท้าหุ้มส้น  สุภาพบุรุษสวมเสื้อ  กางเกง  โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง  สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
  2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ  วัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ
  3. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร  และบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะทุกครั้ง  หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะก็ได้
  4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ต้องปฏิบัติดังนี้

๔.๑  ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ

๔.๒  ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า  ๓๐  นาที 

๔.๓ ต้องเชื่อฟัง  และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด

๔.๔  ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดเท่านั้น

4.๕  ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตำแหน่งที่สมัคร  และตามวัน  เวลาที่กำหนดในตารางสอบ  ผู้สอบที่เข้าสอบผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งที่สมัครอีก

4.๖  เมื่อสอบเสร็จแล้ว  ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน  ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ  และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่

4.๗  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้  หรือผู้ใดทุจริต  หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

4.๘  ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด  วัน เวลา  และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์  และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

                  
                                      ประกาศ  ณ  วันที่      
23      มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐

 (นายสมฤกษ์   จึงสมาน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

ปฏิบัติราชการแทน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates