ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

(สำเนา)

ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

…………………………..

                   ด้วยจังหวัดนครปฐม  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ    พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง          การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร จำนวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้                                                                                                            

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

     ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

           (๑) มีสัญชาติไทย

           (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์                                                                

           (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

           (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

  (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง

  (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

  (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

          หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ

ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของ

ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่

ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย

                                                                                                                        ๒.๒ คุณสมบัติ...

                                                            - ๒ -

    ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย

. การรับสมัคร

    ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ขอและยื่นใบสมัคร        ด้วยตนเองได้ในระหว่างวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – ๗  ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น ๔  โรงพยาบาลนครปฐม โทร ๐ ๓๔๒๕ ๔๒๘๕                  

    ๓.๒ หลักฐาน และเอกสารที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                 ผู้สมัครต้องนำเอกสารและหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้

                         (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด ๑.๕  x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปถ่ายด้วย)

               (๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)  หรือสำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผลการเรียน  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ  ๑  ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

                 (๓) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

        (๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ

                   (๕) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งออกให้ไว้   ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

                   (๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

                   (๗) หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.๘ หรือ สด.๔๓ (เฉพาะเพศชาย)

                   (๘) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขานักรังสีเทคนิค (กรณีสมัครตำแหน่งนักรังสีการแพทย์)  จำนวน ๑ ฉบับ

                   ทั้งนี้  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉบับและในสำเนาหลักฐานการสมัคร

ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย  

    ๓.๓ ค่าสมัครสอบ  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย

                   เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ

สำหรับตำแหน่ง  แต่ทั้งนี้  จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

                                                                                                           ๓.๔ เงื่อนไข...

                                               

                                                             - ๓ -

    ๓.๔  เงื่อนไขในการรับสมัคร

                 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจังหวัดนครปฐม จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

    สมรรถนะ  

จังหวัดนครปฐมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  กลุ่มอำนวยการ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น ๔ โรงพยาบาลนครปฐม 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย  

๖. เกณฑ์การตัดสิน

                   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะ และสมรรถนะในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

                  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

                  การจัดจ้างจะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ กรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมจากการประเมินสมรรถนะเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะด้านความรู้  ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน       ให้ผู้ได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ทั่วไปมากกว่า  เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคง        ได้คะแนนเท่ากันอีก  ก็ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า (หมายถึงผู้ที่ไปยื่นใบสมัครสอบก่อนได้ก่อน)

๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

                    จังหวัดนครปฐม   จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร   ตามลำดับคะแนนสอบ    ณ

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  กลุ่มอำนวยการ  อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ  ชั้น  ๔  โรงพยาบาลนครปฐม  

                                                                                                            โดยบัญชี...

                                                          - ๔ -

โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก  หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด  ๒  ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี

หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

                  ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องทำสัญญาจ้างตามที่จังหวัดนครปฐมกำหนด

                                            ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๘   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙

                                        (ลงชื่อ)                 สมบูรณ์   ศิริเวช

                                                           (นายสมบูรณ์   ศิริเวช)

                                          รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการแทน

                                                            ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

              สำเนาถูกต้อง

    (นางอภิญญา  วิจิตรเศรษฐกุล)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

๑. ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน

      ๑.๑ ชื่อตำแหน่ง  นิติกร

            กลุ่มงานบริหารทั่วไป

            ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                   ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหา กฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

                   อัตราว่าง              ๑ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๗๙ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มอำนวยการ 

                                            โรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

                   ค่าตอบแทน           ๑๘,๐๐๐ บาท/เดือน    

                   สิทธิประโยชน์        ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

                   ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

                   คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                    ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 

                 ค่าสมัครสอบ          ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ ๒๐๐ บาท

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

                   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้                                     

หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ทั่วไป

- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

๕๐

๑๐๐

สอบข้อเขียน

สอบข้อเขียน

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

- การประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ได้แก่ วิธีคิด บุคลิกประจำตัว กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ การให้บริการที่ดี

๕๐

สอบสัมภาษณ์

จังหวัดนครปฐมจะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน  และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ดังกล่าว  จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ต่อไป

                                                          - ๒ –

      ๑.๒ ชื่อตำแหน่ง  นักรังสีการแพทย์

            กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

            ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                   ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียและรังสีฟิสิกส์ เช่น การถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องรังสีเอ็กซ์โดยใช้กรรมวิธีพิเศษที่มีเทคนิคการใช้ที่ยุ่งยาก การฉายรังสีเพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง เนื้องอก     ก้อนทูม ด้วยเครื่องโคบอลต์ ๖๐ และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอื่นๆ การใช้สารกัมมันตภาพรังสี และเครื่องอิเล็คโทรนิกทางเวชศาสตร์นิวเคลียแก่ผู้ป่วย การคำนวณปริมาณรังสีและการกำหนดระยะเวลาที่จะให้รังสี     แก่ผู้ป่วยตามปริมาณที่ต้องการ เพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและบำบัดรักษาโรค การใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกำเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางรังสีแพทย์ การป้องกันอันตรายจากรังสีด้วยวิธีการทางรังสีฟิสิกส์ การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์  รวมทั้งปรับปรุงและค้นคว้าวิธีการหรือเทคนิคใหม่ๆ ทำรายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

                   อัตราว่าง              ๑ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๗๐๑๘ กลุ่มงานรังสีวิทยา 

                                            โรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

                   ค่าตอบแทน           ๑๙,๕๐๐ บาท/เดือน    

                   สิทธิประโยชน์        ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

                   ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

                 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                   ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

                  ค่าสมัครสอบ          ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ ๒๐๐ บาท

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

                   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้                                     

หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ทั่วไป

- ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

๕๐

๑๐๐

สอบข้อเขียน

สอบข้อเขียน

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

- การประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ได้แก่ วิธีคิด บุคลิกประจำตัว กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ การให้บริการที่ดี

๕๐

สอบสัมภาษณ์

จังหวัดนครปฐมจะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน  และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ดังกล่าว  จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ต่อไป

 

banmenu

Free business joomla templates