money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
2281 ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์ (สายซัคชั่น คอนโทรล) เขียนโดย พัสดุการแพทย์ 28 พฤศจิกายน 2560 205
2282 ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ถุงมือผ่าตัด) เขียนโดย พัสดุการแพทย์ 28 พฤศจิกายน 2560 223
2283 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง) เขียนโดย พัสดุการแพทย์ 28 พฤศจิกายน 2560 232
2284 ประกาศขายทอดตลาดอาคารพักคนงานชำรุดและเสื่อมสภาพ เขียนโดย พัสดุ 24 พฤศจิกายน 2560 410
2285 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รายการค่าครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 22 พฤศจิกายน 2560 349
2286 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 22 พฤศจิกายน 2560 268
2287 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน รายการค่าครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 22 พฤศจิกายน 2560 349
2288 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 22 พฤศจิกายน 2560 296
2289 ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารฮีโมโกลบิน เอ วัน ซี (Hemoglobin A ๑ C) เขียนโดย งานสอบราคา 22 พฤศจิกายน 2560 415
2290 ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ เขียนโดย พัสดุ 21 พฤศจิกายน 2560 198
2291 ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ Portable X-RAY เขียนโดย งานสอบราคา 21 พฤศจิกายน 2560 241
2292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาดA4 เขียนโดย พัสดุ 21 พฤศจิกายน 2560 315
2293 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด เขียนโดย พัสดุ 20 พฤศจิกายน 2560 210
2294 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ Portable X-RAY เขียนโดย งานสอบราคา 17 พฤศจิกายน 2560 260
2295 ประกาศราคากลาง ชุดเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ในการทำฟัน ๕ รายการ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 16 พฤศจิกายน 2560 285
2296 ประกาศราคากลาง ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้และโคมไฟ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 16 พฤศจิกายน 2560 260
2297 ประกาศราคากลาง ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้และโคมไฟ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 16 พฤศจิกายน 2560 271
2298 ประกาศราคากลาง เครื่องเอ็กซเรย์ในช่องปากทันตกรรม เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 16 พฤศจิกายน 2560 257
2299 ประกาศราคากลางจัดซื้อ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 11 เครื่อง เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 16 พฤศจิกายน 2560 228
2300 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ INFUSTION SET (ชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่อง) - 20 DROP เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 16 พฤศจิกายน 2560 191

Page 115 of 176

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates