money

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันที่สร้าง ฮิต
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารอาคารพักแพทย์ท้นตแพทย์เภสัชกร 40 ยูนิต6ชั้นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 30 สิงหาคม 2561 26
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารอาคารพักพยาบาล8ชั้นและอาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ6ชั้นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 30 สิงหาคม 2561 28
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน2ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 30 สิงหาคม 2561 22
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค(อาหารทางสายยาง) เขียนโดย พัสดุ 30 สิงหาคม 2561 30
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์จำนวน2รายการ เขียนโดย พัสดุ 30 สิงหาคม 2561 24
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว(ผ้าดิบฟอกขาวหน้า45นิ้ว) เขียนโดย พัสดุ 30 สิงหาคม 2561 17
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารอาคารหอผู้ป่วยพิเศษ 3 (อาคารผู้ป่วยสงฆ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย พัสดุ 30 สิงหาคม 2561 22
168 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 30 สิงหาคม 2561 27
169 ปรับปรุงประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Sevoflurane inhalation ๒๕๐ mL ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 30 สิงหาคม 2561 29
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารอาคารผ่าตัดฯ เขียนโดย พัสดุ 29 สิงหาคม 2561 27
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคจำนวน2ใบสั่่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 29 สิงหาคม 2561 23
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้สอยอื่นๆจำนวน2ใบสั่งซื้อ เขียนโดย พัสดุ 29 สิงหาคม 2561 26
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารจำนวน7รายการ เขียนโดย พัสดุ 29 สิงหาคม 2561 24
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์(พิมพ์สติกเกอร์ละเอียดรวมเคลือบขนาด80x180ซม.) เขียนโดย พัสดุ 29 สิงหาคม 2561 26
175 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟด์ (Aortic Stent Graft) ที่ใช้ในช่องอก จำนวน ๑๖ ชุด เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 29 สิงหาคม 2561 30
176 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจเด็กชนิดควบคุม ความถี่สูงและชนิดควบคุมสามัญ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 29 สิงหาคม 2561 31
177 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 28 สิงหาคม 2561 37
178 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยวิกฤต จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 28 สิงหาคม 2561 27
179 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) เขียนโดย งานสอบราคาและประกวดราคา 28 สิงหาคม 2561 30
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย งานพัสดุการแพทย์ 28 สิงหาคม 2561 31

Page 9 of 138

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates