ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนหัวใจเพื่อการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าภายในห้องหัวใจชนิดปรับความโค้งได้ ชนิด ๑๐ ขั้ว (Steerable Electrophysiology Diagnostic Catheter) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนหัวใจเพื่อการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าภายในห้องหัวใจชนิดปรับความโค้งได้ ชนิด ๑๐ ขั้ว (Steerable Electrophysiology Diagnostic Catheter) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนหัวใจเพื่อการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าภายในห้องหัวใจชนิดปรับความโค้งได้ ชนิด ๑๐ ขั้ว (Steerable Electrophysiology Diagnostic Catheter) จำนวน ๑๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๕๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น
               วัสดุการแพทย์สายสวนหัวใจเพื่อการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าภายในห้องหัวใจชนิดปรับความโค้งได้ ชนิด ๑๐ ขั้ว (Steerable Electrophysiology Diagnostic Catheter) จำนวน ๑๕๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทันเดอร์รูชั่น จำกัด โดยเสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๘๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
                                              
    
 
               (นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)
          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
banmenu

ITA รพ.นครปฐม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates