ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                  ( สำเนา )
                                                             ประกาศ จังหวัดนครปฐม
                                เรื่อง  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร
                                            ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                                        ........................................................................................
 

          ตามประกาศจังหวัดนครปฐม  เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗/๒๕๖๓  ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น

 

          เนื่องจากได้ประกาศข้อมูลราคากลางและขอบเขตของงานจ้างไม่ถูกต้อง ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

 

          จังหวัดนครปฐม จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 
 
 
 

(ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

banmenu

ITA รพ.นครปฐม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates