ประกาศเผยแแพร่ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๑,๒๐๐ ชิ้น ด่วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   

 

                     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

                                              การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

           ๑. ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้  จำนวน ๑,๒๐๐ ชิ้น

           ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงพยาบาลนครปฐม

           ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)

          ๔. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่  ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

                   เป็นจำนวนเงิน  ๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)

๕.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด

๕.๒ บริษัท แท็บวัน โซลูชั่น จำกัด

๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอ เมดิคอลแอนด์ซัพพลาย

๖.  รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

      (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

                                                     (นางกิตติยา   มหามงคล)

                                        นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา) เชี่ยวชาญ

      (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                               (นางดวงจันทร์   ลิ่มทองนพคุณ)

                                        พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ

                          (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                     (นายดำรงค์   จูอินทร์)

                                      พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ

banmenu

ITA รพ.นครปฐม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates