ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug-eluting stent) ชนิดโลหะ ทำจาก Cobalt Chromium ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

31 กรกฎาคม 2563

ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug-eluting stent) ชนิดโลหะ ทำจาก Cobalt Chromium ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

--------------------------------------------------------------------

                ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนเเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug-eluting stent) ชนิดโลหะ ทำจาก Cobalt Chromium จำนวน ๑๐๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น

                วัสดุการแพทย์รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ (Drug-eluting stent) ชนิดโลหะ ทำจาก Cobalt Chromium จำนวน ๑๐๐ เส้น  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ไบโอโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข เป็นเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ    ทั้งปวง

 
  ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
   
   
                                                                     
           (นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)
        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
 
banmenu

ITA รพ.นครปฐม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates