ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 
  
30 กรกฎาคม 2563

ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------------------------------------

               ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น

               ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สหธุรกิจ จำกัด  โดยเสนอราคาถูกต้องตรง ตามเงื่อนไข  เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๒,๒๔๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 
  ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
   
                                                
 
                     (นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
 

 

banmenu

ITA รพ.นครปฐม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates