ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แบบ บก .๐๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ      ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,606,000.00 บาท (สิบแปดล้านหกแสนหกพันบาทถ้วน)

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,465,400.00 บาท (สิบแปดล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

   ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

                ตามสัญญาจ้าง เลขที่ นฐ0032/223/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562

6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

                                    (ลงชื่อ)............................................ประธานกรรมการ

 

                                                                           (นางอภิญญา วิจิตรเศรษฐกุล)

 

                                                                    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 

                                                                               

 

                                  (ลงชื่อ)............................................กรรมการ

 

                                                                      (นางสุนันท์ ทรัพย์พนาพรชัย)

 

                                                                        เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

                (ลงชื่อ)............................................กรรมการ

                                                                                                             (นางอรอนงค์ คุ้มเนตร)

 

                                                                  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

                

 

 

ตารางราคากลางและรายละเอียดการจ้าง

banmenu

ITA รพ.นครปฐม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates