ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องมือระบบทางด่วน การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยฉุกเฉิน (Fast Track CT) พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอินกส์ (e-bidding)

( สำเนา )
ประกาศ จังหวัดนครปฐม
เรื่อง  ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องมือระบบทางด่วน การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยฉุกเฉิน
(Fast Track CT) พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอินกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 

          ตามประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องมือระบบทางด่วน การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยฉุกเฉิน (Fast Track CT) พร้อมอุปกรณ์ และเอกสารประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคา ๒๕๖๒ นั้น

 

          เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

 

          จังหวัดนครปฐม จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓      
 
 
 
 

(ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

banmenu

ITA รพ.นครปฐม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates