ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว จำนวน ๒๐,๐๐๐ ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                     

ไฟล์แนบเอกสารประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว จำนวน ๒๐,๐๐๐ ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                             ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

                                                   ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

                   ๑. ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว  จำนวน ๒๐,๐๐๐ ราย

                   ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงพยาบาลนครปฐม

                   ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ  ๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน)

                   ๔ .วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) วันที่  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

                       เป็นจำนวนทั้งสิ้น   ๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน)

   ราคารายละ ๑๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

                       ๕.๑ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด

                       ๕.๒ บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด

                       ๕.๓ บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

                   ๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

              ลงชื่อ.................................................... ประธานกรรมการ

                               (นางสาวบุญเพ็ญ จงเสรีจิตต์)  

              ลงชื่อ...................................................... กรรมการ

                                                       (นาย เฉลิมรัฐ  มีอยู่เต็ม)  

                                 ลงชื่อ...................................................... กรรมการ

                                                     (นายสิทธิพจน์  ผลิตกุศลธัช)

               

 

 
banmenu

ITA รพ.นครปฐม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates