ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Mycophenolate mofetil 250 mg capsule ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Mycophenolate mofetil 250 mg capsule ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด

 

 

ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Mycophenolate mofetil 250 mg capsule ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

------------------------------------------

                    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

                    จังหวัดนครปฐม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา Mycophenolate mofetil 250 mg capsule ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                                       ประกาศ  ณ  วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

                                        

                                                                                             ดารารัตน์ รัตนรักษ์

                                                                                         (นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)

                                                                                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

                                    ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

banmenu

ITA รพ.นครปฐม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates