ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการจัดซื้อวัสดุบริโภค รายการข้าวสาร โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ จังหวัดนครปฐม

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

     

 

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

               จังหวัดนครปฐม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

     
       
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

     
 
 

รุจิรา เข็มเพ็ชร

 

(นางรุจิรา เข็มเพ็ชร)

 

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

 

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

     
 

 

 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

     

จังหวัดนครปฐม(M๖๒๑๐๐๐๐๕๒๕๗) ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)

P๖๒๑๐๐๐๒๔๒๒๗

จัดซื้อวัสดุบริโภค รายการข้าวสาร โดยวิธีคัดเลือก

,๕๕๐,๐๐๐.๐๐

๑๑/๒๕๖๒

     
banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates