ยกเลิกประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Sevoflurane inhalation 250 mL ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครปฐม โดยโรงพยาบาลนครปฐม ขอประกาศยกเลิกประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Sevoflurane inhalation 250 mL ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 480 หน่วย ตามไฟล์ที่แนบมานี้  ดาวน์โหลด

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates