ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก (Routine Chemistry) จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ไฟลิแนบเอกสารประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก (Routine Chemistry) จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                                                              ประกาศ จังหวัดนครปฐม
                                                 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
     
 
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดนครปฐม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
 

                                                                                   ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 
                                                                                                                     พงศธร ศิริสาคร
                                                                                                              (ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร)
                                                                                                          รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
                                                                                              ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
   
 
 
 
                                รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
                             จังหวัดนครปฐม (M๖๒๐๗๐๐๒๔๙๕๔) ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
P๖๒๐๗๐๐๒๐๗๐๒ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก (Routine Chemistry) จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๙,๙๙๙,๕๐๐.๐๐ ๐๙/๒๕๖๒
 
 
banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates