ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ P๖๒๐๖๐๐๑๕๓๐๕ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคัดกรองผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ จังหวัดนครปฐม

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

     

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

               จังหวัดนครปฐม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

     
       

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

     

 

 

พงศธร ศิริสาคร

 

(ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร)

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

 

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

   
     

 

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

     

จังหวัดนครปฐม(M๖๒๐๗๐๐๑๒๓๑๙) ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)

P๖๒๐๖๐๐๑๕๓๐๕

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคัดกรองผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๐๘/๒๕๖๒

     

 

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates